Bendrosios naudojimosi sąlygos

ĮŽANGA

Dėl šių naudojimosi sąlygų susitaria visi interneto svetaine besinaudojantys interneto vartotojai (toliau – Vartotojas) ir UAB DECATHLON LIETUVA, įregistruota įmonių registre numeriu 304590430, įsikūrusi Vikingų g. 5, LT-02188, Vilnius (toliau – Teikėjas), kuri savo vartotojams pateikia naudotis interneto svetainę DECATHLON.LT, toliau vadinamą www.decathlon.lt arba DECATHLON.LT, ir interneto svetainėje siūlomas paslaugas. Interneto svetainė DECATHLON.LT priklauso DECATHLON GRUPEI. DECATHLON GRUPĘ sudaro DECATHLON SA ir visos jai tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančios įmonės, kurių bent 10 % kapitalo ar balsavimo teisių turi DECATHLON SA (toliau – DECATHLON filialai arba DECATHLON GRUPĖS įmonės). Interneto svetainė DECATHLON.LT yra interneto svetainė, paprastai pasiekiama URL www.decatlon.lt , kurioje Vartotojai gali naudotis 2 straipsnyje aprašytomis paslaugomis. DECATHLON.LT savo Interneto svetaine leidžia naudotis tik tiems Vartotojams, kurie yra fiziniai asmenys ir kurie ja naudojasi įprastu dažnumu. Naudoti Interneto svetainę profesiniais tikslais ar vykdant papildomą profesinę veiklą bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims griežtai draudžiama. Šiose sąlygose terminu „naudojimas“ apibrėžiami visi interneto vartotojo veiksmai nuo patekimo į Interneto svetainę, įskaitant vien jos atidarymą, nepriklausomai nuo prieigai naudojamo įrenginio (t. y. kompiuterio, planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono), prisijungimo tipo (privataus prisijungimo, prisijungimo per trečiąją šalį ar viešojo belaidžio tinklo) ir prisijungimo vietos (iš Lietuvos ar užsienio). Prisijungiant prie Interneto svetainės visada turi būti laikomasi šių sąlygų ir Vartotojas su jomis sutinka be išlygų. Šios sąlygos gali būti keičiamos. Laikoma, kad taikomos sąlygos yra tos, kurios galioja Interneto svetainėje tuo metu, kai ja naudojamasi.

INTERNETO SVETAINĖJE SIŪLOMOS FUNKCIJOS

1.1 VARTOTOJAS INTERNETO SVETAINĖJE GALI: rasti DECATHLON siūlomas prekes ir paslaugas; apsipirkti internetu; skelbti nuomonę apie DECATHLON GRUPĖS parduodamas prekes; skelbti nuotraukas ir (ar) vaizdo medžiagą, susijusią su DECATHLON GRUPĖS parduodamomis prekėmis; dalyvauti įvairiuose Interneto svetainėje siūlomuose žaidimuose ir konkursuose. Funkcijų sąrašas – tik informacinis. Interneto svetainė pasilieka teisę jas laikinai ar visam laikui papildyti ar pašalinti be išankstinio Vartotojo sutikimo.

NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE SĄLYGOS

2.1 Interneto svetainė skirta suaugusiems fiziniams asmenims, taip pat nepilnamečiams, turintiems tėvų leidimą. Bet kuriuo atveju DECATHLON.LT ragina visus už nepilnamečius atsakingus asmenis kontroliuoti, kaip jie naudojasi Interneto svetaine. 2.2 Norint pasinaudoti Interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis gali prireikti susikurti paskyrą, kurioje reikės nurodyti Vartotojo asmens duomenis. Vartotojas sutinka pateikti tikslius ir išsamius savo asmens duomenis ir nesisavinti trečiosios šalies tapatybės, kas galėtų sukelti teisinę atsakomybę. To nepadarius Interneto svetainė pasilieka teisę paskyros nepatvirtinti, ją suspenduoti arba pašalinti.

TURINIO ĮKĖLIMAS Į INTERNETO SVETAINĘ

3.1 Siekdama paskatinti bendravimą tarp Vartotojų, DECATHLON.LT jiems gali pasiūlyti įvairių paslaugų ir priemonių, skirtų turiniui į Interneto svetainę įkelti. Šiose sąlygose kaip Turinys apibrėžiama viskas, ką Vartotojas įkelia į Interneto svetainę: tekstas, komentaras, paveikslėlis, nuotrauka, vaizdo medžiaga ar bet kokio tipo failas, nepriklausomai nuo jo turinio ar formos. 3.2 Vartotojas atsako už viską, kas gali nutikti naudojant jo vardą ir naudojantis Interneto svetaine iš jo kompiuterio. Jei Vartotojas turėtų priežasčių manyti, kad jo slapyvardis ar el. pašto adresas yra arba gali būti žinomi asmeniui, neturinčiam leidimo jais naudotis, jis įsipareigoja iš karto pranešti Interneto svetainei. Interneto svetainė nėra atsakinga tuo atveju, jei Vartotojo duomenis be leidimo naudoja trečioji šalis. 3.3 Interneto svetainė gali būti naudojama tik asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Vartotojas jokiu būdu negali įkelti komercinės informacijos arba imtis bet kokios komercijos Interneto svetainėje, nepriklausomai jos nuo formos ar pobūdžio.

ELGSENA INTERNETO SVETAINĖJE

Vartotojas: – neatlieka jokių nelegalių veiksmų; – jokiomis priemonėmis nebando išgauti ir nerenka Interneto svetainės vartotojų asmens duomenų; – neišgauna, neįrašo ir nenaudoja duomenų kitiems tikslams, išskyrus pateikimą naršant šioje Interneto svetainėje, trečiųjų šalių turinio, saugomo intelektinės nuosavybės teisių ar teisės į privatumą , arba kuriame yra asmens duomenų, ar duomenų, kurie saugomi teisės į atvaizdą; – nesaugo, neplatina ir neskelbia jokio nelegalaus, žalingo, įžeidžiamo, rasistinio, skatinančio neapykantą, dezinformacinio, diskriminacinio, pornografinio, smurtinio pobūdžio, , prieštaraujančio moralės normoms, skatinančio žalingus įpročius, keliančio grėsmę privatumui ar trečiųjų šalių nuosavybės teisėms, ypač teisei į asmens atvaizdą ar nuosavybę, intelektinės nuosavybės teisėms ar trečiųjų šalių teisėms į privatų gyvenimą ar garbę ir orumą, turinio, ir jokio kito turinio, kurio saugojimą, platinimą ir/ar skelbimą draudžia ar riboja taikytini teisės aktai; – nesaugo, neplatina ir neskelbia jokios informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai atskleistų politines, filosofines ar religines pažiūras, priklausomybę profesinei sąjungai, sveikatos būklę ar seksualinę orientaciją; – nekelia turinio trečiosios šalies vardu; – nesinaudoja trečiosios šalies tapatybe, nekuria paskyrų neegzistuojančių asmenų vardu ir (arba) neskelbia jokios su trečiąja šalimi susijusios asmeninės informacijos; – nesaugo, neplatina ir neskelbia jokio turinio, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai galima pakenkti DECATHLON GRUPĖS interesams; apskritai Vartotojas įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokio etikai, ypač sportinei, arba DECATHLON GRUPĖS vertybėms ir interesams prieštaraujančio elgesio.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1 INTERNETO SVETAINĖJE SKELBIAMAS TURINYS Bendroji Interneto svetainės ir jos Turinio struktūra ir atskiri jos elementai (konkrečiai – tekstai, grafikai, paveikslėliai, garso ir vaizdo medžiaga ir kt.) yra išimtinė Teikėjo, DECATHLON GRUPĖS įmonių ar jų partnerių nuosavybė. Visos teisės į Interneto svetainėje pateiktus brėžinius ir modelius, prekės ženklus, žymenis, domenus, išradimus ir/ar patentus, know-how, kompiuterines programas ir duomenų bazes, o taip pat autorių ir gretutinės teisės į Interneto svetainę, jos elementus ir joje pateikiamą Turinį yra saugomos. Bet koks Interneto svetainėje pateikiamo Turinio ir paslaugų visiškas ar dalinis kopijavimas ir (ar) atgaminimas ir (ar) naudojimas, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu tai atliekama, be išankstinio ir raštiško Teikėjo ir (ar) DECATHLON GRUPĖS įmonių ir (ar) jų partnerių leidimo yra griežtai draudžiamas. Šio Turinio atžvilgiu DECATHLON GRUPĖ Vartotojams suteikia neišimtinę atšaukiamą ir neperleidžiamą licenciją, kuria leidžiama tik įprastinė prieiga prie Interneto svetainės, naršymas ir naudojimas. Šia licencija Vartotojams nesuteikiamos jokios kitos teisės, ypač jokia teisė panaudoti Turinį komerciniais tikslais. 5.2 VARTOTOJŲ PASKELBTAS TURINYS Visas Turinys, kurį gali paskelbti Vartotojas (konkrečiai – tekstai, komentarai, failai, paveikslėliai, nuotraukos, vaizdo medžiaga, kūriniai ir kt.) ir kuris saugomas teisių į nuosavybę, intelektinės nuosavybės teisių, teisės į atvaizdą ar kitų turtinės teisių, lieka Vartotojo nuosavybe, išskyrus ribotas teises, suteikiamas DECATHLON GRUPEI aukščiau nurodytos licencijos ribose, arba, atskirais atvejais, taikant kitas specialias iš anksto sutartas sąlygas dėl specifinių paslaugų, kurios galėtų būti teikiamos DECATHLON GRUPĖS interneto svetainėse. Naudodamiesi nuotraukų dalijimosi paslauga Vartotojai patys sprendžia, ar skelbti, ar neskelbti Turinį Interneto svetainėje, ir sutinka, kad Turinys taptų viešas ir laisvai prieinamas internete. Jie sutinka, kad Turinys gali būti naudojamas kai kuriuose DECATHLON GRUPĖS komerciniuose pranešimuose. Vartotojai patvirtina, įsipareigoja ir garantuoja, kad turės visas tokiam skelbimui Interneto svetainėje reikalingas teises ir leidimus ir visų pirma atsižvelgs į galiojančius įstatymus ir nepažeis teisės į privatų gyvenimą, nuosavybę, intelektinę nuosavybę, atvaizdą, sutarčių nuostatų ir kitokio pobūdžio teisių. Skelbdami Turinį Interneto svetainėje Vartotojai supranta, kad yra pagal įstatymus jie laikomi atsakingais kaip Turinio skelbėjai ir visam paskelbimo laikui suteikia DECATHLON neišimtinę, neatlygintinę, pasaulinę licenciją į Turinį, kuri apima teisę Turinį atgaminti, kopijuoti, atsisiųsti, publikuoti, , persiųsti, saugoti, išleisti, adaptuoti, modifikuoti, platinti, viešai atlikti, viešai rodyti, transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete), o taip pat teisę šią licenciją perleisti DECATHLON filialams, techniniams partneriams ir kitiems Interneto svetainės Vartotojams. Vartotojai taip pat leidžia savo vardą sieti su Turiniu ir sutinka, kad kartais jis gali būti nesusietas (autorystė gali būti nenurodyta). Skelbdami Turinį Vartotojai sutinka, kad Turinys automatiškai taptų prieinamas (ir kitur) internete, tai yra kitose DECATHLON GRUPĖS interneto svetainėse ir (ar) tinklaraščiuose ir (ar) tinklalapiuose, įskaitant DECATHLON GRUPĖS socialinių tinklų paskyras, be to, sutinka, kad juo gali dalytis DECATHLON GRUPĖS interneto svetainių Vartotojai. Vartotojai gali paprašyti DECATHLON nebeskelbti Turinio pagal šių naudojimosi sąlygų 7 straipsnyje numatytą tvarką.

ATSAKOMYBĖ

6.1 DECATHLON.LT ATSAKOMYBĖ 6.1.1 Vartotojas Interneto svetainėje lankosi ir ja naudojasi savo atsakomybe ir pareiškia sutinkantis su interneto charakteristikomis ir apribojimais, ir be kita ko pripažįsta, kad Teikėjas neatsako už interneto prieigos paslaugas ir jokiomis priemonėmis nekontroliuoja, kokie duomenys, gali būti persiunčiami per jo serverių centrą. Interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines. Spustelėdamas šias nuorodas Vartotojas pripažįsta, kad DECATHLON.LT negali teikti garantijų dėl jų turinio, taigi sutinka, jog jose lankysis savo paties rizika. Todėl DECATHLON.LT neatsakys už žalą, kilusią apsilankius ir (ar) pasinaudojus Interneto svetaine ir joje esančia informacija. Be to, Teikėjas negali garantuoti, kad atsako trukmės ir kokybės atžvilgiu Interneto svetainė ir (ar) paslaugos bus prieinamos, o duomenų persiuntimas bus patikimas ir našus. Teikėjas nebus atsakingas tuo atveju, jei neįmanoma pasiekti Interneto svetainės ir (ar) naudotis paslaugomis. Be to, Vartotojas yra informuotas, kad DECATHLON.LT bet kada neįspėjusi gali trumpai nutraukti prieigą prie Interneto svetainės dėl techninių priežasčių, visų pirma dėl techninės priežiūros darbų. Vartotojas sutinka su tokiais trukdžiais ir atsisako pretenzijų šiuo atžvilgiu. Todėl DECATHLON.LT, o bendresne prasme – DECATHLON GRUPĖ jokiais atvejais neatsako už šiuos dalykus (sąrašas nėra baigtinis): – už bet kokią Interneto svetainėje pateikiamą informaciją, kurios DECATHLON.LT internete neskelbė; – už netinkamą tinklo veikimą, dėl kurio sutriktų Interneto svetainės veikimas; – už bet kokių duomenų praradimą, pakeitimą, iškraipymą; – už netinkamą bet kokios kompiuterinės programos veikimą; – už bet kokį kompiuterinį virusą, programos klaidą, netinkamą veikimą ar gedimą; – už bet kokią žalą Vartotojo kompiuteriui. 6.1.2 DECATHLON.LT negali būti atsakinga už kitų Vartotojų veiklą ar Interneto svetainėje talpinamą Turinį. Neteisėtas ar DECATHLON.LT reikalavimų / vertybių neatitinkantis Turinys iš Interneto svetainės bus šalinamas be išankstinio įspėjimo. DECATHLON.LTa priori neprivalo tikrinti Vartotojų pateikto Turinio kokybės, patikimumo, tikrumo ar teisėtumo. 6.2 VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ 6.2.1 Naudodamasis Interneto svetaine Vartotojas sutinka nelaikyti DECATHLON GRUPĖS atsakinga ir asmeniškai prisiimti atsakomybę už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, nuostolius ir (ar) pinigines prievoles, kylančius iš: – bet kokių trečiosios šalies pretenzijų dėl Vartotojo vardu pateikto Turinio, įskaitant trečiųjų šalių teisių pažeidimą Vartotojui talpinant Turinį Interneto svetainėje ir (ar) visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus talpinant ir (ar)skelbiant medžiagą Interneto svetainėje; – bet kokios su dalyvavimu Interneto svetainėje susijusios veiklos, kuri prieštarauja šioms bendrosioms sąlygoms, įskaitant siekį sukčiauti; – šių naudojimosi Interneto svetaine sąlygų pažeidimą. 6.2.2 DECATHLON.LT atkreipia savo Vartotojų dėmesį, kad, be poreikio užtikrinti, kad nebūtų pažeistos trečiųjų šalių teisės (autorių teisės, gretutinės teisės, teisės į atvaizdą), skelbti ar dalytis nuotraukomis, paveikslėliais ar vaizdo medžiaga taip pat būtina nepažeidžiant sporto etikos normų ir DECATHLON GRUPĖS vertybių. Visas netinkamas Turinys bus sistemingai šalinamas iš Interneto svetainės.

NAUDOTOJO ĮKELTO TURINIO PAŠALINIMAS

7.1 DECATHLON.LT galės panaikinti bet kokią registraciją ir (ar) pašalinti bet kokį profilį ir (ar) Turinį ir (ar) bet kokią Interneto svetainėje paskelbtą informaciją ir (ar) uždrausti naudojimąsi Interneto svetaine ir (ar) prieigą prie jos sužinojusi, kad Vartotojas nesilaiko šių bendrųjų naudojimosi sąlygų, arba dėl techninių priežasčių. Toks pakeitimas ar pašalinimas gali būti atliekamas nedelsiant, be išankstinio pranešimo ar įspėjimo, bet kuriuo metu, vien tik DECATHLON.LT nuožiūra. Pasinaudodamas pranešimo apie piktnaudžiavimą procedūra kiekvienas Vartotojas gali informuoti Interneto svetainę, kad joje yra galimai šias naudojimosi sąlygas pažeidžiančio Turinio, ir pridėti visus prašymui išnagrinėti reikalingus paaiškinimus. 7.2 Taip pat Vartotojas gali prašyti pašalinti į Interneto svetainę įkeltą Turinį. Tam jis turi parašyti laišką su prašymu pašalinti Turinį šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Prašyme būtina pateikti informaciją, reikalingą tokiam prašomam pašalinti Turiniui identifikuoti. Naudojantis nuotraukų dalijimosi paslauga įkeltam Turiniui pašalinti reikalinga tokia informacija: vardas, pavardė, įkeliant Turinį naudotas el. pašto adresas, įkėlimo metai, Turinio pavadinimas. Visus pagrįstus ir teisėtus prašymus DECATHLON.LT išnagrinės artimiausiu metu, tačiau negarantuoja, kad (iškart) panaikins prieigą prie Turinio, ir Vartotojas sutinka, kad DECATHLON.LT neprisiima atsakomybės, visų pirma, dėl Vartotojo prašymui nagrinėjimo trukmės, techninių apribojimų arba jei nebus techninių galimybių atsakyti Vartotojo prašymą, ypač tuo atveju, kai Turinys buvo perimtas trečiųjų šalių.

GINČAI

Šioms bendrosioms naudojimosi sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Turėdamas pretenzijų Teikėjui, Vartotojas turi jas išdėstyti raštu ir pateikti adresu [[email protected]. Tuo atveju, jei Vartotojas negautų atsakymo per 14 dienų, arba jei Teikėjas Vartotojo pretenzijų netenkintų, Vartotojas turi teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT). Kilus ginčui, kurio nepavyksta išspręsti taikiai, kompetentingas teismas yra atsakovo buveinės teismas. Bet kokiu atveju jei ieškinį pateikia Vartotojas, kompetentingą teismą renkasi Vartotojas: savo gyvenamosios vietos teismą arba atsakovo buveinės vietos teismą.